SABNE ELEKTRONİK Sperry Marine Türkiye Yetkili Servisi
main@sabne.com
+90 212 252 77 07
+90 532 423 23 45
 Ana SayfaCihazlarYedek ParçaServisSertifikalarHakkımızdaİletişimEnglish


İŞ ETİĞİ VE DAVRANIŞ KURALLARI,
İNSAN HAKLARI,
İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE,
RÜŞVETLE MÜCADELE,
 


İŞ ETİĞİ VE DAVRANIŞ KURALLARI,

SABNE ELEKTRONIK 'e hizmet veren tüm çalışanlar, aşağıda bilgi amaçlı detayları belirtilen davranış kurallarından sorumludur.

Çalışanlar her koşulda yasal düzenlemelere ve şirket iş etik kurallarına uygun hareket etmelidirler.

Çalışanlar ünvan ve yetkilerinden faydalanarak, kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlayamazlar. Şirkete ait her hangi bir bilgiyi içeriden sızdırıp ticari menfaat elde edemez, üçüncü kişilerin menfaat etmesine vesile olamazlar.

Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının pay veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda üst amirine bilgi vermelidirler.

Müşteriler, taşeronlar veya tedarikçiler gibi SABNE ELEKTRONİK’ın ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, borç para ve/veya mal-hizmet alınamaz ve ödünç para ve/veya mal-hizmet verilemez.

Kişisel yatırımları veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşları halihazırda devam eden görevlerini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen gösterilmelidir.

İş ilişkisi içerisinde bulunulan kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, yurt içi/dışı geziler, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan davetlere katılım şirketin onayına tabidir.

Çalışanlar, yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra (çikolata, çiçek gibi), promosyon niteliğindeki malzemeler dışında imtiyaz veya referans sağlama izlenimi yaratan herhangi bir hediye, nakit, nakde dönüştürülebilir hediye çeki veya menfaat sağlayacak indirim tekliflerini kabul edemezler.

Çalışanlar, şirket varlıklarını ve kaynaklarını usulüne ve yerel/uluslararası yasalara uygun kullanmak ve korumak zorundadırlar. Bu çerçevede, görev nedeniyle tevdi edilen şirket kaynakları ve varlıkları özel amaçlar, çıkarlar ve menfaatler için kullanılamaz.

Çalışanlar şirket politikalarına aykırı olmayan konularda konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazabilirler. Bu aktivitelerde şirket adının kullanılabilmesi için yönetimden onay alınması gerekmektedir.

Şirket çalışanları, bireysel ve gönüllü olarak, herhangi bir sosyal dayanışma derneğinde aktif olarak faaliyet gösterebilirler.

Çalışanlar ahlaka, kanuna ve şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

Çalışanlar şirket adına yapılacak kaynak kullanımında şirket çıkarlarını dikkate almalıdırlar. Şirket varlıkları, olanakları ve personeli şirket dışında kullanılamaz. Her konuda tasarruf ilkesi tüm personel tarafından uygulanır.

İş saatleri içinde çalışanlar zamanı iyi kullanmalıdır. Özel işlerine zaman ayıramaz ve yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendirilemezler.

Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.

 

İNSAN HAKLARI,

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla olan ilişkilerimizde insan haklarına uygun davranmak ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek için çalışmaktayız.

Bu politika, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleriyle ve ulusal yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.

SABNE ELEKTRONİK’ın faaliyetlerinde ve iş ilişkilerinde insan haklarına dair sorumluluk, ilkelerini belirler, tüm faaliyetlerini kapsar.

Politika, ortak, tedarikçiler ve üçüncü şahıslarla yapılan sözleşmelere dahil edilir.

Aşağıda kapsamı belirtilen konularda saygı ve hassasiyet göstermeyi taahhüt ederiz:

-          Fırsat Eşitliği, Farklılıklara ve Çeşitliliğe

-          İfade Özgürlüğü

-          Sağlıklı ve Güvenli Çalışma

-          Kötü Muamelenin Engellenmesi

-          Suç Teşkil Eden Fiiller

-          Eşit işe eşit ücret

 

İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE,

SABNE ELEKTRONIK, köle işçi çalıştırmamayı veya insan ticareti yapmamayı taahhüt eder.

SABNE ELEKTRONIK, insan ticareti yaptığı veya köle işçi çalıştırdığı anlaşılan herhangi bir tedarikçiden ürün yahut hizmet satın almaya devam etmez.

 

RÜŞVETLE MÜCADELE,

SABNE ELEKTRONIK'e hizmet veren tüm çalışanlar, bağlı kuruluşlar, acenteler, diğer kişi veya kuruluşlar dahil olmak üzere, kendisiyle ilişkili kişilerin rüşvet teklif etmesi, ödemesi ve kabul etmesi “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, Madde 252” gereğince yasaktır.

İlgili kanun maddesi bilgilendirme amaçlı aşağıda sunulmuştur:

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu

TCK 252 madde,

(1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.

(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(4) Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(5) Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet anlaşmasının sağlanması veya rüşvetin temini hususlarında aracılık eden kişi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.

(6) Rüşvet ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilisi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.

(7) Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda anlaşmaya varan kişinin; yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

(8) Bu madde hükümleri; a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, b) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, c) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, d) Kamu yararına çalışan dernekler, e) Kooperatifler, f) Halka açık anonim şirketler, adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; bu kişiler tarafından talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi; bu ilişki dolayısıyla bir başkasına menfaat temin edilmesi halinde de uygulanır.

(9) Bu madde hükümleri; a) Yabancı bir devlette seçilmiş veya atanmış olan kamu görevlilerine, b) Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı devlet mahkemelerinde görev yapan hâkimlere, jüri üyelerine veya diğer görevlilere, c) Uluslararası veya uluslarüstü parlamento üyelerine, d) Kamu kurumu ya da kamu işletmeleri de dahil olmak üzere, yabancı bir ülke için kamusal bir faaliyet yürüten kişilere, e) Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim usulü çerçevesinde görevlendirilen vatandaş veya yabancı hakemlere, f) Uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası veya uluslarüstü örgütlerin görevlilerine veya temsilcilerine, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması ya da uluslararası ticari işlemler nedeniyle bir işin veya haksız bir yararın elde edilmesi yahut muhafazası amacıyla; doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi ya da bunlar tarafından talep veya kabul edilmesi halinde de uygulanır.

(10) Dokuzuncu fıkra kapsamına giren rüşvet suçunun yurt dışında yabancı tarafından işlenmekle birlikte; a) Türkiye’nin, b) Türkiye’deki bir kamu kurumunun, c) Türk kanunlarına göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisinin, d) Türk vatandaşının, tarafı olduğu bir uyuşmazlık ya da bu kurum veya kişilerle ilgili bir işlemin yapılması veya yapılmaması için işlenmesi halinde, rüşvet veren, teklif veya vaat eden; rüşvet alan, talep eden, teklif veya vaadini kabul eden; bunlara aracılık eden; rüşvet ilişkisi dolayısıyla kendisine menfaat temin edilen kişiler hakkında, Türkiye’de bulundukları takdirde, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.” şeklindedir.

 

 

 
 
       
Sabne Elektronik
Lüleci Hendek Cad. Malatya İş Hanı No:35 K:1 D:1 Karaköy -İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 252 77 07/08  Mob: +90 532 423 23 45
E-mail:
main@sabne.com Web: www.sabne.com

Web Dizayn: Ufuk Donmez 2022

 
Site Ağacı                    
Ana Sayfa                    
Cihazlar Radar Modelleri Vision Master FT Radar Winterisation Heater Kit Safer, Smarter Maritime Voyages Magnetic Compass Navitwin IV Naviknot      
Radar
Type No
Vision Master FT 250 Radar Vision Master SeaGuard Tablet Bridge Navigat 200 Gyro Compass Accessories Voyage Master IV      
Gyro
Modelleri
Vision Master FT Dual Channel Radar Vision Master FT ECDIS-E Connected ECDIS Navigat 100 Naviguide 4000 Voyage Master III      
  Vision Master FT Total Watch Vision Master FT ECDIS Voyage Planning Power by NAVTOR Navigat 2500 Navipilot 4000 Voyage Master II      
  Vision Master FT Chart Radar Vision Master Net Compass Net Navigat 3500 Total Steering Systems        
Yedek Parça Radar Magnetron EEV
Magnetron
EEV
Limiter
EEV
Frontend
EEV
Diğerleri
         
Servis Sperry Marine Dünya Servis Listesi Sperry
Avrupa
Sperry
Kuzey Amerika
Sperry
Güney Amerika
Sperry
Asya
Sperry
Afrika&Ortadoğu
Sperry
Avusturalya & Yeni Zellanda
 
Sertifikalar                    
Hakkımızda Sabne Elektronik ISO9001:2015 Sertifika ISO45001:2018 Risk_OSGB_Sabne Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Sabne Elektronik Etik Politikası      
İletişim