SABNE ELEKTRONİK Sperry Marine Turkey Authorized Service
main@sabne.com
+90 212 252 77 07
+90 532 423 23 45
 Main PageEquipmentsSpare PartsServiceCertificatesAbout UsContactTurkish


BUSINESS ETHICS AND CODE OF CONDUCT,
HUMAN RIGHTS,
FIGHTING HUMAN TRADE,
ANTI-BRIBERY,
 

BUSINESS ETHICS AND CODE OF CONDUCT,

All employees serving SABNE ELEKTRONIK are responsible for the code of conduct, details of which are given below for informational purposes.

Employees must act in accordance with legal regulations and company business ethics under all circumstances.

Employees cannot take advantage of their titles and powers to gain unfair advantage in favor of themselves, their relatives or third parties. They cannot leak any information belonging to the company from the inside and gain commercial interest, and cannot be instrumental in the benefit of third parties.

If it is learned that their relatives have a share or financial interest in another company with which they have a commercial relationship, they should inform their superiors.

Private business relations cannot be entered into, borrowed money and/or goods-services cannot be borrowed and loaned money and/or goods and services cannot be given with persons and/or organizations with whom SABNE ELEKTRONİK has commercial relations, such as customers, subcontractors or suppliers.

Care should be taken that her personal investments or pursuits outside of any business activity do not interfere with the time and attention she/her spends on her/his ongoing duties.

Open to the general participation of the institutions with which it has business relations; conferences, receptions, promotional events, domestic/international trips, seminars, etc. Participation in invitations other than those that are influential in decision making is subject to the approval of the company.

Employees cannot accept any gift, cash, gift voucher that can be converted into cash, or discount offers that will provide benefits, which are given in accordance with legal and commercial traditions, customs or which create the impression of providing a privilege or reference other than souvenirs (such as chocolate, flowers), promotional materials.

Employees are obliged to use and protect company assets and resources duly and in accordance with local/international laws. In this framework, company resources and assets entrusted due to duty cannot be used for special purposes, interests and benefits.

Employees can make speeches and write professional articles on subjects that are not contrary to company policies. In order to use the company name in these activities, approval from the management is required.

Company employees can actively work in any social solidarity association, individually and voluntarily.

Employees may not engage in acts and behaviors contrary to morality, law and company discipline.

Employees should consider the interests of the company in the use of resources on behalf of the company. Company assets, facilities and personnel cannot be used outside the company. The principle of saving in all matters is applied by all personnel.

Employees should use the time well during business hours. They cannot devote time to their private work and managers cannot be assigned to their employees' personal work.

It is essential that special visitors are not accepted during working hours. Employees are required to complete it in a reasonable time so as not to hinder the workflow for mandatory visitors.

 

HUMAN RIGHTS,

We work to act in accordance with human rights in our relations with our employees, suppliers, business partners and the communities in which we operate and to encourage them to be sensitive in this regard.

This policy is aligned with the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations (UN) Global Compact, the UN Convention on the Rights of the Child, the International Labor Organization (ILO) Conventions, the OECD's Guidelines for Multinational Enterprises, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, and national prepared on the basis of laws.

SABNE ELEKTRONİK's responsibility for human rights in its activities and business relations determines its principles and covers all its activities.

The policy is incorporated into contracts with partners, suppliers and third parties.

We are committed to showing respect and sensitivity in the matters specified below:

-          Equal Opportunity, Diversity and Diversity

-          Freedom of expression

-          Healthy and Safe Working

-          Prevention of Abuse

-          Criminal Acts

-          Equal pay for equal work

 

FIGHTING HUMAN TRADE,

SABNE ELEKTRONIK undertakes not to employ slave labor or engage in human trafficking.

SABNE ELEKTRONIK does not continue to purchase products or services from any supplier that is understood to be trafficking in human beings or employing slave labor.

 

ANTI-BRIBERY,

Offering, paying and accepting bribes, including all employees, affiliates, agencies, other persons or organizations serving SABNE ELEKTRONIK, is prohibited in accordance with "Article 252 of the Turkish Penal Code No. 5237".

The relevant article of law is presented below for informational purposes:

 

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu

TCK 252 madde,

(1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.

(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(4) Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(5) Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet anlaşmasının sağlanması veya rüşvetin temini hususlarında aracılık eden kişi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.

(6) Rüşvet ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilisi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.

(7) Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda anlaşmaya varan kişinin; yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

(8) Bu madde hükümleri; a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, b) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, c) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, d) Kamu yararına çalışan dernekler, e) Kooperatifler, f) Halka açık anonim şirketler, adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; bu kişiler tarafından talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi; bu ilişki dolayısıyla bir başkasına menfaat temin edilmesi halinde de uygulanır.

(9) Bu madde hükümleri; a) Yabancı bir devlette seçilmiş veya atanmış olan kamu görevlilerine, b) Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı devlet mahkemelerinde görev yapan hâkimlere, jüri üyelerine veya diğer görevlilere, c) Uluslararası veya uluslarüstü parlamento üyelerine, d) Kamu kurumu ya da kamu işletmeleri de dahil olmak üzere, yabancı bir ülke için kamusal bir faaliyet yürüten kişilere, e) Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim usulü çerçevesinde görevlendirilen vatandaş veya yabancı hakemlere, f) Uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası veya uluslarüstü örgütlerin görevlilerine veya temsilcilerine, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması ya da uluslararası ticari işlemler nedeniyle bir işin veya haksız bir yararın elde edilmesi yahut muhafazası amacıyla; doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi ya da bunlar tarafından talep veya kabul edilmesi halinde de uygulanır.

(10) Dokuzuncu fıkra kapsamına giren rüşvet suçunun yurt dışında yabancı tarafından işlenmekle birlikte; a) Türkiye’nin, b) Türkiye’deki bir kamu kurumunun, c) Türk kanunlarına göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisinin, d) Türk vatandaşının, tarafı olduğu bir uyuşmazlık ya da bu kurum veya kişilerle ilgili bir işlemin yapılması veya yapılmaması için işlenmesi halinde, rüşvet veren, teklif veya vaat eden; rüşvet alan, talep eden, teklif veya vaadini kabul eden; bunlara aracılık eden; rüşvet ilişkisi dolayısıyla kendisine menfaat temin edilen kişiler hakkında, Türkiye’de bulundukları takdirde, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.” şeklindedir.

 

 
 

 

 
Sabne Elektronik
Luleci Hendek Cad. Malatya Is Hani No:35 K:1 D:1 Karakoy -Istanbul Turkey
Phn: +90 212 252 77 07/08  Mob: +90 532 423 23 45
E-mail:
main@sabne.com Web: www.sabne.com

Web Design: Ufuk Donmez 2022

 
Sitemap                    
Main Page                    
Equipments Radar Types Vision Master FT Radar Winterisation Heater Kit Safer, Smarter Maritime Voyages Magnetic Compass Navitwin IV Naviknot      
Radar
Type No
Vision Master FT 250 Radar Vision Master SeaGuard Tablet Bridge Navigat 200 Gyro Compass Accessories Voyage Master IV      
Gyro Types Vision Master FT Dual Channel Radar Vision Master FT ECDIS-E Connected ECDIS Navigat 100 Naviguide 4000 Voyage Master III      
  Vision Master FT Total Watch Vision Master FT ECDIS Voyage Planning Power by NAVTOR Navigat 2500 Navipilot 4000 Voyage Master II      
  Vision Master FT Chart Radar Vision Master Net Compass Net Navigat 3500 Total Steering Systems        
Spare Parts Radar Magnetron EEV
Magnetron
EEV
Limiter
EEV
Frontend
EEV
Others
         
Service Sperry Marine World Wide Service List Sperry
Europe
Sperry
North America
Sperry
South America
Sperry
Asia
Sperry
Africa&Middle East
Sperry
Avusturalia & New Zelland
 
Certificates                    
About Us Sabne Elektronik ISO9001:2015 Sertificate ISO45001:2018 Risk_OSGB_Sabne Sabne Elektronik Ethics Policy        
Contact